Vi skickar odlingsbrev till våra kunder och de som valt att prenumerera.

Våra odlingsbrev innehåller odlingstips, växtinspiration och erbjudanden. Dessutom får du som är medlem unika medlemsrabatter. Bli medlem

Om du vill avsluta din prenumeration gör du det enkelt genom att klicka på länken längst ner i odlingsbrevet.

 

Vår marknadsföring är i enlighet med de regler och den riktning som finns i Marknadsföringslagen.

Marknadsföringslagen (2008:486)

 

Obeställd reklam

19 §   En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Har näringsidkaren fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen, gäller inte kravet på samtycke enligt första stycket om,

   1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

   2. marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

   3. den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

20 §   Vid marknadsföring med elektronisk post ska meddelandet alltid innehålla en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra. Detta gäller även vid marknadsföring till en juridisk person.

20 a §   Vid marknadsföring av informationssamhällets tjänster med elektronisk post får mottagaren inte uppmanas att besöka webbplatser vars marknadsföring strider mot 9 § eller 10 § tredje stycket. Lag (2011:591).

21 §   En näringsidkare får använda andra metoder för individuell kommunikation på distans än sådana som avses i 19 §, om inte den fysiska personen tydligt motsatt sig att metoden används.