Efter den problematik som lyftes under 2020 kring bl.a. ekologiska tomatnäringar, där vi fick många frågor om innehållet i vår Green Future tomatgödsling har vi bett vår tillverkare att göra en fullständig analys för att klarlägga huruvida det finns spåra av kemikalier som kan ha negativ påverkan på grödan eller ej. Undersökningen har genomförts vid två oberoende laboratorier.

 

Resultatet av analysen visar inte på några toxikologiska halter av de misstänkta ämnena aminopyralid eller klopyralid eller annat icke förväntat värde av annat ämne som kan tänkas orsaka skador av den uppkomna typen.

Green Future tomatgödsling säljs förutom i Sverige i stora delar av Europa samt i länder utanför Europa. Rapporter om problem har endast inkommit från den svenska marknaden där vi haft två enskilda fall där kunden uttryck oro om misstänkta symptom hos tomatplantor.

Baserat på att inga övriga rapporter inkommit tillsammans med resultatet av analysen är slutsatsen att produkten sannolikt inte är källan till den förorening som orsakade toxiciteten.

I det fall växtskadan kan härledas till herbicidföroreningar (till exempel aminopyralid eller klopyralid), är mer sannolika potentiella källor kompost från behandlat gräsklipp, gödsel från gårdar eller luftburet bekämpningsmedel från närliggande besprutning av åkrar.