Efter den problematik som lyftes under 2020 kring bl.a. ekologiska tomatnäringar, där vi fick många frågor om innehållet i vår Green Future tomatgödsling har vi bett vår tillverkare att göra en fullständig analys för att klarlägga huruvida det finns spåra av kemikalier som kan ha negativ påverkan på grödan eller ej. Undersökningen har genomförts vid två oberoende laboratorier.

 

Resultatet av analysen visar inte på några toxikologiska halter av de misstänkta ämnena aminopyralid eller klopyralid eller annat icke förväntat värde av annat ämne som kan tänkas orsaka skador av den uppkomna typen.

Green Future tomatgödsling säljs förutom i Sverige i stora delar av Europa samt i länder utanför Europa. Rapporter om problem har endast inkommit från den svenska marknaden där vi haft två enskilda fall där kunden uttryck oro om misstänkta symptom hos tomatplantor.

Baserat på att inga övriga rapporter inkommit tillsammans med resultatet av analysen är slutsatsen att produkten sannolikt inte är källan till den förorening som orsakade toxiciteten.


FOR har genomfört flera analyser av olika typer av ekologisk tomatgödning där det framgår att halter som kan ha en toxilogisk effekt har uppmätts i flera av dessa näringar.
Att mäta och analysera och dra slutsatser av de små mängder som har hittats är väldigt komplext. När du vattnar har dosering, intervall, krukstorlek, jordtyp, fuktighetsnivå i jorden, i luften, ph-värde, plantstorlek, läge, temperatur mm. betydelse och påverkar hur stor mängd näring som verkligen kan tas upp av växten.

I de olika tester som gjorts saknas dessa uppgifter vilket sannolikt är en stor bidragande orsak till att man kommit fram till olika resultat i olika tester och i användningen. Det är helt enkelt väldigt svårt att utan fullt kontrollerade studier veta vilken faktisk dos som tillförts växten. Jordbruksverket och KRAV framför bl.a i den rappport FOR framställt att det även kan finnas andra orsaker till att denna typ av bladskador uppstår.


Läs gärna mer om fysiologiska skador och skador orsakade av sjukdomar och skadedjur Bladskador på tomat och Känn igen skador och sjukdomar på tomat